KOMUNIKAT


W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju,  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że od dnia 26.10.2020 r. zajęcia w SDK „EMKA” zostają  zawieszone do odwołania.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT


W związku z obecną sytuacją epidemiczną,  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że od dnia 19.10.2020 r. do odwołania, interesanci będą obsługiwani jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
Numery telefoniczne podane są na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce: Kontakt

Zarząd Spółdzielni zaleca żeby wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa załatwiać drogą mailową lub telefonicznie.

Korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się  przy drzwiach wejściowych do budynku lub przesłać za pośrednictwem operatora usług pocztowych.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT ZARZĄDU SSM „CZYN”


SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsk informuje,
że od 24 września 2020r. rozpoczyna się sezon grzewczy.

  Przypominamy Państwu, że zawory termostatyczne przy grzejnikach należy ustawić na cyfrze „5”, a kapturki odpowietrzników w mieszkaniach na najwyższych kondygnacjach odkręcić o 1,5 obrotu w celu uniknięcia zapowietrzania się instalacji centralnego ogrzewania.

     
      Zarząd SSM „Czyn” w Słupsku.

Słupsk, dnia 24.09.2020r.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:
I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 4zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 7/57, o pow. użytk.  78,60m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 18zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.03.2020r.;

Czytaj więcej

KOMUNIKAT
 

  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” 
      informuje, że od dnia 13 lipca 2020 r. zostają zmienione
      godziny pracy Spółdzielni w poniedziałki tj. od godz. 7.00
      do godziny 15.00, pozostałe dni bez zmian.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że od dnia 01 lipca 2020 r. wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.
  Podczas wizyty w siedzibie Spółdzielni należy przestrzegać poniższych zasad:
• Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie,
• Interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
• W pokojach biurowych może przebywać jeden obsługiwany interesant,
• Na terenie biura należy zachować co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób.
Jednakże mając na względzie trwający stan epidemii Zarząd Spółdzielni zaleca, aby sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w biurze załatwiać poprzez kontakt elektroniczny: sekretariat@czyn.slupsk.pl lub telefoniczny (numery podane są na stronie internetowej w zakładce – kontakt ).

Czytaj więcej

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” informuje, że ze względu na pandemię wywołaną COVID-19, przeglądy kominiarskie w 2020 roku odbędą się poprzez przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych kamerą inspekcyjną kominową, bez konieczności wchodzenia do lokali mieszkalnych. Czytaj więcej


Komunikat
Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 11/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonała wyboru Pana mgr inż. Dariusza Filiczkowskiego na funkcję Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.
Z-ca Prezesa rozpocznie urzędowanie z dniem 01 czerwca 2020 r.
Rada Nadzorcza SSM „CZYN”

 

Czytaj więcej

 


KOMUNIKAT

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że w 2020 roku termin odbycia Walnego Zgromadzenia został przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Powyższy termin zapisano w art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

O terminie Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.

Czytaj więcej

       POLICJA OSTRZEGA: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

 • UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW
 • KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH
 • BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
 • NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNAYCH STRON INTERNETOWYCH
 • NIE ODPOWIADAJ NA PODJERZANE SMS-Y DOT. EPIDEMI CZY PRZERSYŁEK KURIERSKICH
 • UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET
 • UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY(FAKE NEWSY
 • POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON INSTYTUCJI PAŃSTWOYCH I SAMORZĄDOWYCH
 • PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDOWIA I INNE SŁUŻBY NIE ZWRACJAĄ SIĘ POPRZEZ SMS LUB E-MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH
 • NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB (MOŻESZ ŻĄDAĆ OKAZANIA DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH)
 • UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA PPOLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19

SPRAWDZAJ KAŻDĄ NIEPOKOJĄCĄ INFORMACJĘ, ZADZWOŃ DO RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE POLICJĘ

BEZPŁATNY NUMER ALAMRMOWY 112

Czytaj więcej

Szanowni Państwo !!!

Powinniśmy uznać, że choroba COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) jest nową niepokojącą chorobą, ale z epidemiami, nawet pandemiami można sobie radzić we właściwy sposób, a co za tym idzie zdecydowana większość zarażonych ludzi wyzdrowieje.

Zachowajmy spokój i rozwagę. Nie panikujmy. Nie przekazujmy innym niesprawdzonych wiadomości. Zapoznawajmy się na bieżąco z informacjami przekazywanymi przez organy administracji publicznej, uprawnione służby i inspekcje. Nie ma też powodu, by robić nadmierne zakupy.

Zacznijmy stosować najważniejsze środki zapobiegawcze względem COVID-19: często myjmy ręce i zawsze zakrywajmy usta i nos podczas kichania lub kaszlu.

Śledźmy na bieżąco COVID-19 i jego objawy, takie jak gorączka i suchy kaszel, ponieważ strategie i działania będą się zmieniać wraz z poznawaniem kolejnych informacji na temat choroby.

Czytaj więcej

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Czytaj więcej


INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji od strony frontowej i szczytów budynku zlokalizowanego przy UL. 3 - GO MAJA 80 W SŁUPSKU Oferty należy złożyć w terminie do dnia 4 maja 2021 r. do godz. 9:45 .
SSM „CZYN” zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu technicznego termomodernizacji i odnowienia elewacji, uwzględniając wykonanie oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż lokali 3, 4, i 5, z wymianą elementów z eternitu ponad dachem pawilonu u
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na: Wymiana posadzki w sekretariacie SSM CZYN przy ul. Leszczyńskiego 7 w Słupsku.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na poszerzenie istniejącej nawierzchni na szczycie budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 1C w Słupsku.
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji balkonowych z remontem płyt balkonowych i malowaniem balustrad oraz elewacji ścian szczytowych budynku zlokalizowanego przy UL.PIŁSUDSKIEGO 1A W SŁUPSKU
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach SSM Czyn, wraz ze świadczeniem usługi indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania i usług serwisowych
Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę miejsc postojowych
SSM „CZYN” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej wraz z obróbką oraz demontażem istniejących drzwi zewnętrznych w ilości 2 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 1C klatka B i C w miejscowości
SSM „CZYN” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu technicznego termomodernizacji i odnowienia elewacji, uwzględniając wykonanie oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż lokali 3, 4, i 5, z wymianą elementów z eternitu ponad dachem pawilonu u
SSM „CZYN” zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu technicznego odnowienia elewacji pawilonu usługowo-handlowego z częścią garażową Al. 3-go Maja 82 w Słupsku wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Wyniki przetargów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.03.2021 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie i montaż stolarki aluminiowej wraz z obróbką oraz demotażem istniejących drzwi zewnętrznych w ilości 1 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Wiatraczna 4D w miejscowości Słupsk”, postępowanie zostało unieważnione.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.03.2021 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie i montaż stolarki aluminiowej wraz z obróbką oraz demontażem istniejących drzwi zewnętrznych w lokalu użytkowym w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Wiejska 6 w miejscowości Słupsk”, postępowanie zostało unieważnione.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.03.2021 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie i montaż stolarki aluminiowej wraz z obróbką oraz demontażem istniejących drzwi zewnętrznych w ilości 2 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 1C klatka B i C w miejscowości Słupsk”, wybrano ofertę złożoną przez firmę ALUFENOTHERM Sp. z o.o. Malczkowo, 76-230 Potęgowo.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.03.2021 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: wykonanie projektu technicznego termomodernizacji i odnowienia elewacji, uwzględniając wymianę lamp oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż lokali 3, 4 i 5, z wymianą elementów z eternitu ponad dachem pawilonu usługowego Al. 3-go Maja 27 w Słupsku wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót, postępowanie zostało unieważnione.
SSM „CZYN” informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania o cenę z dnia 29.03.2021 r. na: wykonanie projektu technicznego odnowienia elewacji pawilonu usługowo-handlowego z częścią garażową Al. 3-go Maja 82 w Słupsku wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót została wybrana oferta złożona przez Pracownię Projektową OBIEKT Jerzy Grajewski Słupsk
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Bogusława X 6 w Słupsku wybrano ofertę Pana Zbigniewa Krasowskiego.
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Bogusława X 1 w Słupsku wybrano ofertę Pana Zbigniewa Krasowskiego.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.03.2021 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana południowa z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 15.03.2021 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych i wymianą balustrad budynku zlokalizowanego przy ul. 3-Go Maja 76 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.03.2021 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dostosowania budynku przy ul. 3 Maja 23 w Słupsku do aktualnych wymogów ppoż -oddymianie klatek schodowych – wybrano ofertę złożoną przez Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich „BUD-EL” Sp z o.o. ul. Lirowa 6, 80-283 Gdańsk