styczeń 2018

Komunikat Rady Nadzorczej


 

KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza  SSM  „Czyn”  informuje  że:

 Czytaj dalej

 1. Z dniem 15 stycznia 2018r. pracę podjął  Pan Grzegorz Lachowicz  na stanowisku  Zastępcy Prezesa  ds. Techniczno- Eksploatacyjnych.
 2. W dniu 16 stycznia 2018r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Dariusza Kurowskiego  z  czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu
 3. Od dnia 17 stycznia 2018r. Rada Nadzorcza wyznaczyła Panią Annę Kiełbasa do  czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu

RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ CZYN ” ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu SSM „ Czyn ”


RADA  NADZORCZA  SŁUPSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „  CZYN ”

ogłasza  postępowanie  kwalifikacyjne  na  stanowisko

Prezesa  Zarządu  SSM „ Czyn ” 

 

Wymagania  jakie  powinien  spełniać  kandydat :

1.  Wymagania  konieczne:

 • wykształcenie  wyższe : preferowane  techniczne ,  ekonomiczne  lub  prawnicze ;
 • udokumentowany  co    najmniej  10  - letni  staż  pracy  ,  w  tym  5  lat  na  stanowisku  kierowniczym;
 • korzystanie  w  pełni  z  praw  publicznych;
 • posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych;
 • niekaralność  za  przestępstwa  umyślne  oraz  czy  nie  toczy  się  przeciwko kandydatowi   postępowanie   karne;
 • nie podlegać kryterium określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, członka zarządu spółdzielni lub spółki.

2. Wymagania  dodatkowe -  wskazane  umiejętności  i  kwalifikacje :Czytaj dalej

 • umiejętność  kierowania  zespołami  pracowników
 • posiadanie  kwalifikacji z organizacji i zarządzania;
 • pełna  dyspozycyjność;
 • znajomość  prawa  spółdzielczego  i  zasad  funkcjonowania  spółdzielni  mieszkaniowych.

Bal Przebierańców 2017